Обговорення теоретичних питань. 1. Поняття про пам’ять. Значення пам’яті в життєдіяльності людини

1. Поняття про пам’ять. Значення пам’яті в життєдіяльності людини.

2. Природа пам’яті: теорії і закони пам’яті.

3. Класифікація видів пам’яті.

4. Процеси і закономірності пам’яті.

5. Індивідуальні особливості пам’яті.

6. Розвиток пам’яті.

Практична частина заняття

1. Обговорення наступних питань:

- Які недоліки мають різні теорії пам’яті?

- Які причини індивідуальних відмінностей у пам’яті людей?

- Чим довільне запам’ятовування відрізняється від мимовільного?

- Чим можна пояснити величезні можливості пам’яті людини?

2. Визначіть особливості пам’яті людини та тварини.

3. Поясніть слова: «Пам’ять – це дорога з минулого в майбутнє»

4. Визначить прийоми, за допомогою яких можна сповільнити процес забування потрібного матеріалу.

5. Поясніть, чому початок і кінець розмови запам’ятовуються краще, ніж її середина.

6. Рішення психологічних задач.

Самостійна робота студентів

Тема: Порушення пам’яті

Форма звітності: визначення понять.

ПЛАН РОБОТИ.

1.Опрацювати літературу.

2. Дайте визначення поняттям: послаблення пам’яті, амнезія, ретроградна амнезія, антероградна, антероретроградна, прогресивна амнезія, гіпомнезія, гіпермнезія, криптомнезія.

ЛІТЕРАТУРА

1. Загальна психологія: підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська та ін. – К.: Лібідь, 2005. – С 175-203.

2. Степанов О.М., Фабула М.М. Основи психології і педагогіки: Нав. Посібник – Київ: Академвидав, 2006. – С. 136-147.

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – С. 157-170.

4. Крысько В.Г. Психология и педагогика: Схемы и комментарии. – М.: ВЛАДОС, 2001.

5. Общая психология /Сост. Е.И Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995.

6. Петровский А.В. Введение в психологию. - М.: Просвещение, 1995.

7. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000.

8. Немов Р.С. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2001, Т 1.

9. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: ПР., 1996.

10. Психологія: підручник / За ред.. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001.

Практичне заняття № 5.

(2 години)

ТЕМА: МИСЛЕННЯ

Навчальні цілі. Сформувати у студентів уявлення про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності, про зв’язок мислення з мовою, мовленням та чуттєвими формами пізнання людини, про основні теоретичні і експериментальні підходи до вивчення мислення, про мислення як діяльність, інтелект людини. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності.Студенти повинні знати: основні характеристики мислення, фізіологічні основи, основні етапи формування, види мислення та їх особливості, форми, фази мисленнєвої діяльності, види мисленнєвих операцій, про індивідуальні відмінності у мисленні людини.

Студенти повинні вміти: визначати види мислення, надавати характеристику мисленнєвої діяльності за формою, характеру рішення завдань, використовувати психодіагностичні методики для визначення особливостей цього процесу.

План проведення заняття

Обговорення теоретичних питань

1. Поняття про мислення. Функції мислення. Фізіологічна основа.

2. Основні теорії мислення.

3. Операції мислення.

4. Логічні форми мислення як продукт мисленнєвого процесу.

5. Мислення, як діяльність: процес розв’язування задач.

6. Класифікація видів мислення.

7. Індивідуальні відмінності у мисленні людини.

8. Розвиток мислення.

Практична частина заняття

1. Обговорення наступних питань:

- Чому мислення має суспільну природу?

- У чому проявляється суб’єктивність мислення?

- Чим мислення людини відрізняється від практичного мислення тварин?

2. Поясніть, чим мислення відрізняється від процесів чуттєвого пізнання.

3. Визначить роль інтуїції, гіпотези, плану в мисленнєвій діяльності на прикладі вашої спеціалізації.

4. Порівняйте задачу з проблемною ситуацією.

5. Покажіть можливі шляхи формування самостійності, критичності та інших якостей мислення.

6. Рішення психологічних задач.

Самостійна робота студентів

Тема: Поняття про інтелект.

Форма звітності: план-конспект.

ПЛАН РОБОТИ.

1. Опрацювати літературу.

2. Дайте визначення поняттю «інтелект».

3. Визначити різні підходи, теорії до розвитку інтелекту.4. Знайдить методики оцінки інтелекту.

5. Розкрийте поняття «творче мислення».

6. Визначить критерії творчої обдарованості.

ЛІТЕРАТУРА

1. Загальна психологія : підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська та ін. – К.: Лібідь, 2005. – С 139-174.

2. Степанов О.М., Фабула М.М. Основи психології і педагогіки: нав. Посібник – Київ: Академвидав, 2006. – С. 1147-163.

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – С. 207-219.

4. Крысько В.Г. Психология и педагогика: Схемы и комментарии. – М.: ВЛАДОС, 2001.

5. Общая психология /Сост. Е.И Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995.

6. Петровский А.В. Введение в психологию. - М.: Просвещение, 1995.

7. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000.

8. Немов Р.С. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2001, Т 1.

9. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: ПР., 1996.

10. Психологія: підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001.

Практичне заняття № 6.

(2 години)

ТЕМА: МОВА І МОВЛЕННЯ

Навчальні цілі. Сформувати у студентів уявлення про мовлення як умову формування пізнавальної діяльності, про зв’язок мислення з мовою, мовленням та чуттєвими формами пізнання людини, про розвиток мови у філогенезі, про основні етапи формування мови. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності.

Студенти повинні знати: визначення мовлення як психологічного феномену, фізіологічні основи, основні етапи формування, види мови та їх особливості, функції, структуру мовної діяльності, форми вербального/невербального спілкування.

Студенти повинні вміти: аналізувати текстові ситуації: проблемності, підтекст, емоційне ставлення, використовувати психодіагностичні методики для визначення особливостей цього процесу.

План проведення заняття


6087303263921265.html
6087320265000959.html
    PR.RU™